در خاطره روزها ۲۵خرداد ۱۳۹۷- ۱۵ ژوئن

اندازه متن
Aa Aa

در خاطره روزها ۲۵خرداد ۱۳۹۷- ۱۵ ژوئن

در خاطره روزها

در خاطره روزها

۲۵خرداد ۱۳۵۲- ۱۵ ژوئن شهادت رضا رضايي

«رضا رضايي» در سال ۱۳۴۹ در حالي كه دانشجوي دانشكدة دندانپزشكي دانشگاه تهران بود، به عضويت كميتة مركزي سازمان مجاهدين خلق ايران درآمد. رضا در جريان ضربة سال۵۰ به همراه ديگر اعضا و مركزيت سازمان دستگير شد. وي توانست با فريب زندانبان از زندان فرار كند.

 

 

احیاء صنعت فرش ایران

احیاء صنعت فرش ایران

۲۵خرداد – ۱۵ ژوئن ( ۱۵۰۲ميلادي) احیاء صنعت فرش ایران

شاه اسماعیل صفوی دستوری برای احیای صنعت فرش ایران صادركرد كه درآن تأكید بر بازگشت به اصالت قدیم فرش زمان ساسانیان و استفاده از نقش و تصویر گیاهان و حیوانات شده بود.

 

 

صدور «مگنا كارتا» در انگلستان

صدور «مگنا كارتا» در انگلستان

۲۵خرداد – ۱۵ ژوئن ( ۱۲۱۵ميلادي) صدور «مگنا كارتا» در انگلستان

«كينگ جان» پادشاه وقت انگلستان فرمان «مگنا كارتا» (فرمان بزرگ آزادي ها) را امضا كرد. اين فرمان  داراي ۶۳ماده بود و اختيارات پادشاه انگلستان را محدود ميكرد. بعدها همين فرمان زمينة تأسيس مجلس عوام و حكومت پارلماني در انگلستان را فراهم آورد.

 

 

پاپ مارتین لوتر را مرتد خواند

پاپ مارتین لوتر را مرتد خواند

۲۵خرداد – ۱۵ ژوئن ( ۱۵۰۲ميلادي) پاپ مارتین لوتر را مرتد خواند

پاپ لئون ده، مارتین لوتركشیش آلمانی را مرتد خواند، از كلیسای‌كاتولیك بیرون‌راند. اما لوتر و روش او «مذهب پروتستان (معترض)» باقی‌ماند و ششصد میلیون پیرو‌دارد. لوتر بسیاری از تشریفات ومقررات كلیساها از جمله منع ازدواج كشیش‌ها، پاكسازی گناهان با دریافت هدیه و 93 مورد دیگر را غیرلازم اعلام كرده بود.

 

 

قتل وات تایلر رهبر قيام

قتل وات تایلر رهبر قيام

۲۵خرداد – ۱۵ ژوئن ( ۱۳۸۱ميلادي) قتل وات تایلر رهبر قيام

فشار طاقت فرساي اخذ مالياتها از دهقانان انگليسي موجب شد تا آنان به رهبري «وات تايلر» به قيام عليه فئودالها و كليساي حامي آنان برخيزند. سرانجام دستگاه حاكمه، او را دعوت به مذاكره با شاه انگلستان كرد و درلندن به دست افسران وفادار به ریچارد دوم  کشته شد.