مجلس ارتجاع، آینه‌ای از وضعیت بهم ریخته دیکتاتوری ولایت فقیه – ۲۸خرداد۱۳۹۷

مجلس ارتجاع، آینه‌ای از وضعیت بهم ریخته دیکتاتوری ولایت فقیه – ۲۸خرداد۱۳۹۷

گفتگو با وحید صادق