طنز ترانه- «برباد رفته» – برگرفته از پیک شادی-۳۱خرداد

طنزترانه- «برباد رفته» – برگرفته از پیک شادی