طنز- «حشمت خان با مسافران کهکشان» – برگرفته از پیک شادی-۳۱خرداد

طنز- «حشمت خان با مسافران کهکشان» – برگرفته از پیک شادی