بحران آب در استان خوزستان – اول‌تیر۱۳۹۷

بحران آب در استان خوزستان – اول‌تیر۱۳۹۷

گفتگو با مریم افسای