قیام تا پیروزی -گردهمایی بزرگ مقاومت ایران- ۲تیر۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

قیام تا پیروزی -گردهمایی بزرگ مقاومت ایران- ۲تیر۱۳۹۷

فضای مجازی تلاشها وفعالیت های اشرفی ها واشرف نشانها 

 صحبت شخصیت ها درمورد آلترناتیو