ایران آزاد-قیام با کانونهای شورشی وکارزار حمایت ازگردهمایی مقاومت

اندازه متن
Aa Aa

ایران آزاد-قیام با کانونهای شورشی وکارزار حمایت ازگردهمایی مقاومت

درحمايت ازكهكشان

 تهران و سایر شهرهای میهن: کارزار حمایت از گردهمایی بزرگ مقاومت در 9 تیر1397 در پاريس: ايران آزاد، قیام با كانون‌هاي شورشي

-پخش تراكت بالگو كهكشان  وعكس هاي مريم رجوي …وشعارنويسي درشهرهاي مختلف توسط يگانهاي شورشي

-يزد –عكس 4تايي مريم رجوي بازيرنويس:ايران آزاد –قيام تاپيروزي –تير 97

-تهران بنر ايران آزاد بالگوكهكشان درمحوطه ميدان آزادي ..توسط يك نفر گرفته بود

-رامسر كانون شورشي 355 –پرچم زرد با لگو كهكشان وايران آزاد دردست يك خانم كه شعارمي داد: خون شهيدان مارنج اسيران ما درتوگره مي خورد رجوي قهرمان

-تبريز –بنربزرگ عكس مريم رجوي بالگو كهكشان 6تايي ايرا آزاد… وشعارمي داد: يك دو سه هزار اشرف مي سازيم….

-تالش –گرفتن پلاكارد بزرگ توسط يك خانم جلوي صورتش :باشعار ايران آزاد:قيام باكانونهاي شورشي  قيام تاسرنگوني

-شهسوار – تراكت ايران آزاد با لگو كهكشان و گرفتن تراکت جلوي صورت خود…

-كهكيلويه – تراكت با لگو كهكشان ايران آزاد و گرفتن تراکت جلوي صورت خود…

-همدان – تراكت با لگو كهكشان ايران آزاد و گرفتن تراکت جلوي صورت خود…

-خرم آباد- تراكت با لگو كهكشان ايران آزاد و گرفتن تراکت جلوي صورت خود …

-گيلان – نصب تراكت ايران آزاد قيام تا سرنگوني …روي تابلو ورودي شهر آستانه …

-اصفهان – ايران ازاد – كانون هاي شورشي خرداد 97

اصفهان – صحبت يك خانم: با سلام … به اميد ايراني آزاد وآباد….

-ياسوج- …كانون شورشي  ..شعارنويسي روي تابلو بسيج…

-اصفهان –شعار نويسي روي ديوار ….ايران آزاد  قيام با كانون هاي شورشي ….

-كرج .اشرف 102- شعاردادن توسط يك نفر:.ايران آزاد با مريم رجوي وهزار كانون شورشي ….خامنه اي بدونه بزودي سرنگونه …و شعارنويسي ….