اندازه متن
Aa Aa

دانمارک-بیانیه نمایندگان پارلمان درحمایت ازقیام مردم وگردهمایی مقاومت درپاریس

 

بيانيه نمايندگان پارلمان دانمارک

در آستانة گردهمايي بزرگ مقاومت درپاریس

حمايت از مقاومت عليه ديكتاتوري آخوندي

و برقراری دموکراسی در ایران

بيانية نمايندگان پارلمان دانمارك درآستانه گردهمایی بزرگ مقاومت

بيانية نمايندگان پارلمان دانمارک در آستانة گردهمايي بزرگ مقاومت در پاریس: حمايت از برقراری دموکراسی در ایران، لزوم حسابرسي از رژیم آخوندي در سي‌امين سالگرد قتل عام 30 هزار زنداني سياسي

در آستانة گردهمايي بزرگ مقاومت شماري از نمايندگان پارلمان دانمارك بيانيه‌يي را در همبستگي با مبارزة مردم ايران عليه ديكتاتوري آخوندي تحت عنوان «بيانيه در حمايت از دموكراسي در ايران» به امضا رساندند.

اين بيانيه كه توسط حزب ليست واحد دانمارك منتشر شده و توسط 15 تن از نمايندگان پارلمان از اين حزب امضا شده است، با يادآوري نزديك‌شدن سي‌امين سالگرد قتل عام 30 هزار زنداني سياسي در سال 67 بر اساس فتواي جنايتكارانة خميني جلاد، حكومت آخوندي را رژيمي «سرکوبگر و مرتجع» توصيف و تأكيد مي‌كند: رژيم آخوندي نه تنها هيچ‌وقت پاسخگوی(قتل عام 67) نبوده، بلکه شکنجه و اعدام را در همين روزها هم در ايران ادامه مي‌دهد.

نمایندگان پارلمان دانمارک طی بیانیه یی  همبستگی خود را با گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس اعلام کردند

نمایندگان پارلمان دانمارک از برقراری دموکراسی در ایران  حمایت کردند و بر لزوم حسابرسی از رژیم آخوندی در سی امین سالگرد قتل عام ۳۰هزار زندانی سیاسی تأکید کردند

بيانيه در حمايت از دموكراسي در ايران

رژيم ديکتاتوري آخوندي در چهار دهة گذشته مسئول نقض مستمر حقوق بشر در ايران بوده و جنايات بزرگي عليه مردم ايران مرتکب شده است.

امسال سي‌امين سالگرد قتل عام هزاران زنداني سياسي در ايران است که نيروهاي مترقي در آن قتل عام شدند.

رژيم آخوندي هيچ‌وقت پاسخگوی این قتل عام نبوده ؛ بلکه شکنجه و اعدام را در همين روزها هم در ايران ادامه مي‌دهد.

حزب ليست واحد بدين‌وسيله همبستگي خود را با همة نيروهايي که براي دموکراسي و عدالت عليه رژيم سرکوبگر و مرتجع (حاكم بر) ايران مبارزه مي‌کنند اعلام مي‌دارد؛‌ در عين حال ليست حزب واحد دانمارک پشتيباني خود را از ملیتها و پيروان مذاهب مختلف در ايران که براي احقاق حقوقشان مبارزه مي‌کنند اعلام مي‌کند.

مردم ايران شايستة جامعه‌يي هستند که همة شهروندان آن از حقوق برابر برخوردار باشند که عبارت خواهد بود از دسترسي به  انتخابات آزاد، جايي که براي اعتقادات سياسي خود مورد تعقيب قرار نگيرند.

دانمارک-بیانیه نمایندگان پارلمان درحمایت ازقیام مردم وگردهمایی مقاومت درپاریس