ویژگیهای اعتصاب بازار تهران – ۶تیر۱۳۹۷

ویژگیهای اعتصاب بازار تهران – ۶تیر۱۳۹۷

گفتگو با اسحاق علینژاد