طنز- «خبر تو خبر» – برگرفته از پیک شادی-7تیر

طنز- «خبر تو خبر» – برگرفته از پیک شادی