قیام مردم خرمشهر علیه بحران آب و پیامدهای آن – ۱۵تیر۱۳۹۷

قیام مردم خرمشهر علیه بحران آب و پیامدهای آن – ۱۵تیر۱۳۹۷

گفتگو با صلاح عبدالله‌ نژاد