اجلاس میاندوره یی شورای ملی مقاومت ایران-14تیر1397

اجلاس میاندوره یی شورای ملی مقاومت ایران-14تیر1397

اجلاس مياندوره‌يي شوراي ملي مقاومت ايران

اطلاعيه دبيرخانه شورا