به اوج رسیدن قیام مردم خرمشهر علیه بحران بی‌آبی در روز ۹ تیرماه

به اوج رسیدن قیام مردم خرمشهر علیه بحران بی‌آبی در روز ۹ تیرماه

گفتگو با عبدالرضا دلفی از فرزندان مردم خرمشهر – ۱۹ تیر ۱۳۹۷