ری‌توئیت – ۲۰تیر۱۳۹۷

ری‌توئیت – ۲۰تیر۱۳۹۷

نگاهی به توطئه های رژیم آخوندی در فضای مجازی و اقدامات براندازان در مقابله با آن