طنز مجلس و گردهمایی-پیک شادی- 970421

طنز مجلس و گردهمایی-پیک شادی – 970421