ری‌توئیت – ۲۲تیر۱۳۹۷

ری‌توئیت – ۲۲تیر۱۳۹۷

همبستگی کاربران فضای مجازی با مردم سنندج