چرا سرنگونی آخوندها نزدیک است؟ – ۲۲تیر۱۳۹۷

چرا سرنگونی آخوندها نزدیک است؟ – ۲۲تیر۱۳۹۷

گزارشی از وضعیت نظام آخوندی در شرایط فعلی