طنز-پیک شادی«برابری قیمت طلا با میوه»-۲۸تیر۱۳۹۷

طنز-«برابری قیمت طلا با میوه»-برگرفته از پیک شادی-۲۸تیر۱۳۹۷