همصدا با کهکشان شماره۳ – ۳۰تیر۱۳۹۷

همراه با اشرف نشانها از سراسر دنیا

همصدا با کهکشان شماره۳ – ۳۰تیر۱۳۹۷