ایران آزاد-همراهی با گردهمایی بزرگ مقاومت در شهرهای میهن

اندازه متن
Aa Aa

اشتراک گذاری:

ایران آزاد-همراهی با گردهمایی بزرگ مقاومت در شهرهای میهن

همراهي با گردهمايي بزرگ مقاومت در شهرهاي ميهن

همدان ، سرنگوني رژيم آخوندي ،كانون شورشي و ارتش آزادي مي خواهد ، كانون شورشي صبا هفت برادر

تهران ، مريم رجوي : سرنگوني رژيم حتمي است ، ايران آزاد مي شود – تير97

تهران-اتوبان امام علي-كانون شورشي 542- تنها آلترناتيو مريم رجوي ، تير97

تهران ، مريم رجوي ، سرنگوني رژيم آخوندي ، كانون شورشي و ارتش آزادی مي خواهد ، تير97

سمنان ، مريم رجوي ، سرنگوني با قيام آفرينان و كانون هاي شورشي ، تير97 – كانون شورشي 354

سمنان ، مريم رجوي : سرنگوني رژيم حتمي است ، ايران آزاد مي شود ، تير97 – كانون شورشي 214

سمنان ، مريم رجوي : سرنگوني رژيم آخوندي ، كانون شورشي و ارتش آزادي مي خواهد، تير97-كانون شورشي 414

اروميه ، سرنگوني نزديك است ، ايران آزاد مي شود ، تير97- شورشي 99

چا بهار ، سرنگوني با كانون هاي شورشي بلوچ و ارتش آزادي بخش محقق مي شود

كرج ، سرنگوني رژيم آخوندي ، كانون شورشي و ارتش آزادي مي خواهد ، تير97

كرج ، مريم رجوي : سرنگوني رژيم حتمي است ، ايران آزاد مي شود – تير97

اسلام آباد ، مريم رجوي : سرنگوني با قيام آفرينان و كانونهاي شورشي ، تير97

قهدريجان ، مرگ برخامنه اي

اشتراک گذاری: