طنز ترانه -«داری جون می‌کنی عظما»-برگرفته از پیک شادی

طنز ترانه -«داری جون می‌کنی عظما»-برگرفته از پیک شادی