سالگرد حماسه فروغ ایران-۶و۷مرداد۱۳۸۸ در شهر اشرف

سالگرد حماسه فروغ ایران-۶و۷مرداد۱۳۸۸ در شهر اشرف