تابستان خونین۶۷-سی امین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی درایران – قسمت دوم -۷مرداد۱۳۹۷

سی امین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی درایران – قسمت دوم -۷مرداد۱۳۹۷