سی امین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی درایران ۱۳۶۷-1988 – قسمت چهارم -۱۰مرداد۱۳۹۷

اشتراک گذاری:

سی امین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی درایران ۱۳۶۷-1988 – قسمت چهارم -۱۰مرداد۱۳۹۷

اشتراک گذاری: