تابستان خونین۶۷-سی امین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی درایران – قسمت اول -۷مرداد۱۳۹۷

سی امین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی درایران – قسمت اول -۷مرداد۱۳۹۷