به مناسبت سی امین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی درسال۶۷-یادی ارمجاهدان قهرمان سربداردرمشهد

به مناسبت سی امین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی درسال۶۷-یادی ارمجاهدان قهرمان سربداردرمشهد