طنز- از دوستان پیک شادی-بعد یه سال فهمیدیم که خالی بندی-برگرفته از پیک شادی-۱۱مرداد۹۷

طنز- از دوستان پیک شادی-بعد یه سال فهمیدیم که خالی بندی-برگرفته از پیک شادی