طنز-ضد طنز دلار نرو بالا از شبکه تی.وی ریش رژیم آخوندی-برگرفته از پیک شادی-۱۱مرداد97

طنز- ضد طنز دلار نرو بالا از شبکه تی.وی ریش رژیم آخوندی-برگرفته از پیک شادی