طنز- ناو آمریکا و تنگه هرمز و مشت آهنین -برگرفته از پیک شادی-۱۱مرداد۹۷

طنز- ناو آمریکا و تنگه هرمز و مشت آهنین -برگرفته از پیک شادی-۱۱مرداد۹۷