ارتش آزادیبخش ملی ایران شماره ۱۰

ارتش آزادیبخش ملی ایران-شماره۱۰-مشت در برابر مشت-حمله در برابر حمله-آتش در برابر آتش