سی‌امین سالگرد قتل‌عام۶۷ـدر تابستان خونین ۶۷سی هزار گل سرخ به خمینی گفتند؛ نه-قسمت ششم -۱۳مرداد۱۳۹۷

قتل عام – سی‌امین سالگردقتل عام درتابستان خونین ۶۷سی هزار گل سرخ به خمینی گفتند؛ نه- قسمت ششم-۱۳ مرداد۱۳۹۷