دانستنیها: سیاره آبی قسمت ششم- ۱۶مرداد۱۳۹۷

دانستنیها: سیاره آبی قسمت ششم- ۱۶مرداد۱۳۹۷

مار  ماهیهای بی رحم و لاشخور ها که بدنبال خوراک به سواحل شور آبهای می آیند بعضی از آنها حتی به داخل شور آبها هم می روند