از نزدیک – پروژه ناتیک مایکروسافت – ۱۷مرداد۱۳۹۷

از نزدیک – پروژه ناتیک مایکروسافت – ۱۷مرداد۱۳۹۷

پروژه ناتیک مایکروسافت استفاده از آب دریا برای خنک کردن سرورهای اینترنتی