کنفرانس مطبوعاتی حقوقدانان ووکلا در بروکسل،توطئه تروریستی رژیم ایران

اندازه متن
Aa Aa

کنفرانس مطبوعاتی حقوقدانان ووکلا در بروکسل،توطئه تروریستی رژیم ایران

كنفرانس مطبوعاتي

با حضور حقوقدانان و شخصيت‌هاي برجسته

پيرامون توطئة تروريستي رژيم آخوندي

عليه گردهمايي مقاومت در پاريس

بروكسل – ۱۷ مرداد ۱۳۹۷

افشاي شبكة تروريسم و جاسوسي رژيم در اروپا

فراخوان به بستن لانه‌هاي جاسوسي

و اخراج مأموران و عوامل رژيم

 

روز چهارشنبه 17 مرداد ماه، يك كنفرانس مطبوعاتي افشاگرانه در بروكسل دربارة توطئة تروريستي رژيم آخوندي عليه گردهمايي بزرگ مقاومت و شبكة جاسوسي و تروريسم رژيم در اروپا، با حضور حقوقدانان برجسته و وكلاي مقاومت ايران ويليام بوردون و ريك وانرويسل، سيد احمد غزالي نخست‌وزير پيشين الجزاير، سرژ دو پاتول نمايندة پارلمان بروكسل و محمد محدثين مسئول كميسيون خارجة شوراي ملي مقاومت برگزار شد.

وكلاي مقاومت ايران در اين كنفرانس اعلام كردند كه چندين تن شخصيت‌هاي برجستة بين‌المللي كه از شركت‌كنندگان در گردهمايي عظيم 30 ژوئن در پاريس بوده‌اند، به‌عنوان شاكيان خصوصي وارد پرونده عليه توطئة تروريستي ديكتاتوري آخوندي شده‌اند.

در شروع اين كنفرانس ويليام بوردون حقوقدان برجستة فرانسوي و از وكلاي شوراي ملي مقاومت گزارشی دربارة پيشرفت و وضعيت پروندة عاملان توطئة تروريستي عليه گردهمايي بزرگ مقاومت از جمله ديپلمات‌تروريست دستگيرشدة رژيم در آلمان ارائه كرد و ضمن اشاره به ديدار خودش و وكيل ريك وانرويسل با قاضي تحقيق پروندة توطئة تروريستي در آنورس بلژيك از جمله گفت، مظنوني كه در فرانسه دستگير شد سه هفتة پيش به بلژيك منتقل شده است و لذا سيستم قضايي بلژيك اكنون سه نفر را تحت پيگرد دارد… اسدالله اسدي مسئوليت‌هاي مهمي در زمينة فعاليت‌هاي سرويس‌هاي مخفي رژيم ايران و اقدامات آن عليه مخالفان اين رژيم داشته است. او در آلمان دستگير شده و لذا از هيچ‌گونه مصونيتي نمي‌تواند برخوردار باشد.

ويليام بوردون تأكيد كرد كه اين پرونده شايستة توجه بسيار زيادي است؛ شواهد بسياري وجود دارد كه نشان مي‌دهد اين سوءقصد در بالاترين سطح رژيم ايران تصميم‌گيري شده است… همه‌چيز به‌صورت تماماً حرفه‌يي صورت گرفته است.

پس از آن وكيل ريك وانرويسل كه وکالت  شاكيان خصوصي در اين پرونده را برعهده دارد به سخنراني پرداخت و از جمله گفت، ما امروز يك ماه و ده روز بعد از حملة خنثي‌شده عليه گردهمايي پاريس در اينجا هستيم… امروز لحظة مهمي است كه دوباره همه را (نسبت به اين سوءقصد) بيدار كنيم… ما روي دو اتهام متمركز شده‌ايم: تلاش براي قتل تروريستي و تلاش براي حملة تروريستي.

ريك وانرويسل افزود، ما فقط شوراي ملي مقاومت را نمايندگي نمي‌كنيم، بلكه چند شاكي خصوصي شامل نمايندگان پارلمان اروپا و اعضاي سنا و مجلس آمريكا و پارلمانترهاي بلژيكي و ايتاليايي را نيز نمايندگي مي‌كنيم… اين پرونده بسيار مهم است.

سيد احمد غزالي نخست‌وزير پيشين الجزاير در سخنان خود در كنفرانس بروكسل گفت،. مبارزة مقاومت ايران نه تنها در خدمت مردم ايران، بلكه در خدمت تمامي خلق‌هاست. من در گردهمايي پاريس شركت داشتم و يكي از چند صد شخصيت از كشورهاي متعدد عربي و بين‌المللي بودم كه مي‌توانستند قربانيان بالقوة اين حمله باشند… من هم  يكي از شاكيان  خصوصي در این پرونده توطئه تروریستی هستم  و افتخار آن‌را دارم كه با يكي از مدافعان قديمي حقوق بشر يعني ويليام بوردون اين كار را انجام بدهم.

سيد احمد غزالي اضافه كرد، نگراني اصلي ما بحث تروريسم است كه مستقيماً كشورهاي عربي و مسلمان خودمان را تحت تأثير قرار مي‌دهد؛ ولي اكنون همة دنيا مي‌فهمد كه تروريسم هم‌چون سرطاني است كه همه را تحت تأثير قرار مي‌دهد…. سازمان مجاهدين خلق ايران اولين قرباني تروريسم حكومتي رژيم ايران است…. ده‌ها هزار تن از مجاهدين (توسط اين رژيم) به قتل رسيده‌اند… ما خواهان آن هستيم كه (با پيگيري) اين پرونده… يك گام بزرگ در برابر تروريسم (رژيم ايران) برداشته شود و بالاترين عاملان تروريسم در جهان شناخته بشوند.

پس از آن سرژ دو پاتول نمايندة پارلمان بروكسل در سخنانش گفت، آن‌چه تكان‌دهنده است وجود اين تروريسم حكومتي عليه يك گردهمايي بزرگ با حضور انبوهي افراد و نيز شخصيت‌هاي خارجي است… اين تروريسم حكومتي بايد محكوم شود و دولت‌هاي اروپايي و به‌طور خاص بلژيك بايد دست به اقدام قضايي فشرده‌يي بزنند تا اين تروريسم حكومتي افشاء شود… بايد اقدام مناسبي عليه حكومتي در پيش گرفته شود كه چنين اقدامي را انجام داده است.

اين نمايندة پارلمان بروكسل تأكيد كرد، اين امر به كل جامعة جهاني مربوط مي‌شود… و بايد چنين حكومت‌هايي محكوم شوند؛ اين كاملاً غير قابل قبول است… اپوزيسيون ايران اولين قرباني (اين رژيم) است…

در ادامة كنفرانس بروكسل، محمد محدثين مسئول كميسيون خارجة شوراي ملي مقاومت گفت: امروز مقاومت ايران يافته‌هاي خود را دربارة تحقيقات پيرامون ساختار دستگاه تروريسم و اطلاعاتي رژيم به‌ويژه وزارت اطلاعات آن در اروپا و سركردگان كليدي توطئة بمب‌گذاري در گردهمايي پاريس فاش مي‌كند. اطلاعات مقاومت نشان مي‌دهد كه اسدي (ديپلمات‌تروريست دستگير شدة رژيم) از ژوئن ۲۰۱۴ مسئول پايگاه وزارت اطلاعات در اتريش بوده است. به‌مدت چندين سال، او از همان‌جا فعاليت‌هاي پايگاه‌هاي وزارت اطلاعات در اروپا را هماهنگ كرده است… از اين‌رو اسدي مهم‌ترين پست را دروزارت اطلاعات در اروپا برعهده داشته است.

وي با اشاره به سوابق تروريستي اسدالله اسدي و اقداماتش عليه مجاهدين و مخالفان رژيم در داخل كشور و هم‌چنين در عراق به‌عنوان دبير سوم پيشين سفارت آخوندها، افزود: پايگاه‌هاي وزارت اطلاعات در سفارت‌خانه‌هاي رژيم تحت فرماندهي «سازمان اطلاعات و جنبش‌هاي خارجي» است… كه يكي از مهم‌ترين قسمت‌هاي وزارت اطلاعات و در پي عمليات تروريستي و جاسوسي در خارج از ايران است… مسئوليت اين نهاد بر عهدة رضا اميري مقدم از وزارت اطلاعات (رژيم آخوندي) است… كه مستقيماً با وزير اطلاعات و امنيت اين رژيم محمود علوي در ارتباط است… اميري مقدم هم‌چنين فرماندهي توطئة تروريستي (رژيم عليه مجاهدين) در آلباني را برعهده داشت.

محمد محدثين با تاکید براین که: تصميم توطئه تروریستی علیه گردهمایی مقاومت در ژانوية ۲۰۱۸ در شوراي عالي امنيت (رژيم) و بعد از تصويب آن توسط خامنه‌اي اتخاذ شد؛ به تلاش‌هاي گستردة رژيم از طريق «فشار و مذاكره» براي جلوگيري از استرداد  اسدالله اسدي دیپلمات تروریست دستگیرشده رژیم  از آلمان به بلژيك و براي بازگرداندن او به اتريش با هدف انتقالش به تهران اشاره كرد وي سپس  خواسته‌هاي مقاومت ايران رااز جمله چنين ذكر كرد:

عاملان اين توطئة تروريستي، از جمله كساني كه در آلمان و بلژيك دستگير شدند، بايد در برابر عدالت قرار گيرند و به‌خاطر جناياتشان، بدون در نظر گرفتن ملاحظات سياسي، مجازات شوند.

عوامل و جاسوسان وزارت اطلاعات در كشورهاي اروپايي بايد دستگير، محاكمه و اخراج شوند.

سفارت‌ها و دفاتر نمايندگي رژيم آخوندي در اروپا بايد بسته شود.

مسئول كميسيون خارجة شورا تأكيد كرد: «نبايد به اين رژيم در دوران پاياني آن، فرصت تضعيف امنيت كشورهاي اروپايي و پناهندگان و مخالفان ايراني در اروپا داده شود».