ایران آزاد – گفتگو با امیر آرام – ۱۶مرداد۱۳۹۷

ایران آزاد – گفتگو با امیر آرام – ۱۶مرداد۱۳۹۷

گفتگو با امیر آرام هنرمند و عضو شورای ملی مقاومت ایران