طنز-«خبر تو خبر»-برگرفته از پیک شادی- ۱۸مرداد۱۳۹۷

طنز-«خبر تو خبر»-برگرفته از پیک شادی- ۱۸مرداد۱۳۹۷