رودرو ـ مصاحبه ـ با اسحاق علی نژادـ جمعه ۱۹ مرداد ۱۳۹۷

اشتراک گذاری:

اروپا چقدر میتواند به رژیم دراین تحریمها کمک بکند 

رودرو ـ مصاحبه ـ با اسحاق علی نژادـ جمعه ۱۹ مرداد ۱۳۹۷

اشتراک گذاری: