رو در رو ـ مصاحبه ـ با اسحاق علی نژادـ جمعه ۱۹ مرداد ۱۳۹۷

اروپا چقدر میتواند به رژیم دراین تحریمها کمک بکند 

رو در رو ـ مصاحبه ـ با اسحاق علی نژادـ جمعه ۱۹ مرداد ۱۳۹۷