اخبار اعتراضی از شهرهای میهن – ۲۱مرداد۱۳۹۷

اخبار اعتراضی از شهرهای میهن – ۲۱مرداد۱۳۹۷

اعتصاب و تجمع بازار کفاشان تهران  کوچه سید ولی