گم شدن ۹ میلیارد دلار – ۲۱مرداد۱۳۹۷

گم شدن ۹ میلیارد دلار – ۲۱مرداد۱۳۹۷

گزارشی از گم شدن ۹ میلیارد دلار در نظام آخوندی