طنز -«فنیتو»-برگرفته از پیک شادی- ۲۵مرداد۱۳۹۷

طنز -«فنیتو»-برگرفته از پیک شادی- ۲۵مرداد۱۳۹۷