کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت دکتر محمد مصدق

اندازه متن
Aa Aa

کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت دکتر محمد مصدق

صحبت از یک کودتا علیه مردمی ترین دولت تاریخ ایران ، دولت دکتر محمد مصدق، کودتای معروف به ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت ملی و مردمی دکتر محمد مصدق