سالگردکودتای ننگین-ازتابستان ۳۲ تاتابستان ۶۷بمناسبت ۲۸ مرداد

اندازه متن
Aa Aa

سالگردکودتای ننگین

ازتابستان ۳۲ تاتابستان ۶۷بمناسبت ۲۸ مرداد

سالگردکودتای ننگین

مرداد ماه خون ماه .علنی شدن ماهیت ضد خلقی ارتجاع علیه آزادی خواهان آزاد اندیشان ایران بوده و هست بدون شک مصدق کبیر بنیانگذار نهضت ضد استعمار کثیف انگلیس در منطقه بود و یک تنه و تمام قد در برابر تمامیت استعمار و ارتجاع ایستاد

استعمار پیر به کمک ایادی مرتجع خود هرچه در توان داشت بر علیه پیشوا به کار برد و البته که شرایط زمان و اجتماع و بافت سیاسی اجتماعی جامعه گنجایش و فهم همراهی با او را نداشت و سردمدار ارتجاع به کمک استعمار گران شتافت

تا باقیمانده عمر ننگین خود را در کنار تاج و تخت کودتا به آسودگی بگذراند و گرچه با توطئه و کودتا مردم را ظاهراً شکست داده و مصدق کبیر را خانه نشین کردند

اما فرزندان راستین او و خلق در زنجیر هرگز از یاد و راهش دست نکشیده و تا انقلاب ضد سلطنتی همچنان راه او را ادامه دادند

اما ارتجاع که در زمان مصدق هواداران آزادی ایران را به گلوله‌های کودتا سپرد هرگز تحمل دوباره هوادارانش را نداشت تابستان خونین ۳۲ را تابستان سال ۶۷  بیشتر تحمل نکرد

و  پویندگان راه مصدق را به خاک و خون کشاند اما آزادیخواهان ایرانی و فرزندان مصدق کبیر هرگز از پای نخواهند نشست و دیر نیست با رود خروشان خلق تمامی مرتجعین را به زباله دان تاریخ خواهندسپرد

سالگردکودتای ننگین-ازتابستان ۳۲ تاتابستان ۶۷بمناسبت ۲۸ مرداد