کودتای ۲۸ مرداد -۲۸مرداد۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

کودتای ۲۸ مرداد -۲۸مرداد۱۳۹۷

تقویم را ورق می زنیم به تک تک روزها نگاه می کنیم و پائین هر صفحه دنبال مناستتهای آن روز می گردیم

یک روزهائی هستند که دوست داریم دوباره تکرار بشوند مثل روز پیروزی انقلاب مشروطه ، یا روز قیام ۳۰ تیر ، یا روز ۳۰ دی ،

روزهائی هم هستند که آرزو می کنیم ای کاش نبودند ،ای کاش تقویم ما هیچوقت چنین روزهائی را به خودش نمیدید یکی از این روزها ی تلخ ۲۸ مرداد است ،عجب روزی؟عجب مردادی ؟ روز کودتای دربار شاه  با حمایت استعمار و آخوندها علیه دولت دکت مصدق .