ازنگاه دیگران – لوئیس فری مدیر پیشین اداره تحقیقات فدرال آمریکا

اندازه متن
Aa Aa

ازنگاه دیگران – لوئیس فری مدیر پیشین اداره تحقیقات فدرال آمریکا -۲۹ مرداد۱۳۹۷

کهکشان برنامه مقاومت ایران درپاریس

بودن با شما امروز در اینجا برای ما یک امتیاز و یک افتخار است بگذارید از شما سئوالی بکنم  ،امروز روز گرمی در پاریس و روز داغ تری در ایران است اما شما نسیم تغییر بر فراز ایران را احساس می کنید وشما ، شما همان کسانی هستید که برادران و خواهرانتان در آلبانی و برادران و خواهرانتان در ایران که دارد با نیروئیفزاینده تر از هر زمان دیگر ،بر این نسیم می دمید