گواهی تاریخی از نگاه و نطقهای دکتر محمد مصدق- ۲۹مرداد۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

 آگهی گواهی تاریخی از نگاه و نطقهای دکتر محمد مصدق پیشوای نهضت ملی ایران

در مجالس پنجم و چهاردهم شورای ملی- ۲۹مرداد۱۳۹۷

مصدق: …وشاید مادر روزگار دیگر نزاید کسی را که به بیگانه چنین خدمتی بکند نسلهای آتی هر قدر نفرین کنند کم کرده اند

مصدق سابقه کودتای استعاری ۱۲۹۹ را با رضا خان مطرح کرد

سابقه رضا خان و به تخت نشاندنش توسط استعمار و تمدید قرار داد نفت در سال ۱۳۱۲.

ظهور یک دیکتاتوری استعماری و سوابق درخشان نهضت ملی ایران.