طنز-چهارراه استزاتژیک برگرفته ازپیک شادی-۱شهریور۱۳۹۷

طنز-چهارراه استزاتژیک برگرفته ازپیک شادی-۱شهریور۱۳۹۷