دکتر متیو آفورد-کهکشان ۹۷- ۲شهریور ۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

 ازنگاه دیگران -دکتر متیو آفور۲شهریور۱۳۹۷

دکتر متیو آفورد رئیس گروه تمام پارلمانی برای یک ایران آزاد و دمکراتیک- کهکشان ۹۷

به واقع مایه خوشوقتی بسیار است که امروز در اینجا با شما صحبت می کنم همراه با آن چه به اعتقاد من بزرگترین هیات انگلستان است که تا کنون داشته ایم در اوایل امسال ما چیزی را در ایران دیدیم که من فکر کردم جرقه امیدی است زمانی که هزاران نفر از مردم بر ضد رژیم به پا خواستند متاسفانه آن صلح و آرامش که ما دنبالش بودیم به دست نیامد بنا بر این امروز ما باید صدا و امید و بارقه  یی از امید  برای همان مردم باشیم آن مردم مانند ما نیاز به یک آلترناتیو در برابر رژیم ملاها و ولایت فقیه حاکم دارند