فرازی از مراسم انتخاب مسئول اول جدید مجاهدین همزمان با پنجاه و دومین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران-قسمت دوم

فرازی از مراسم انتخاب مسئول اول جدید مجاهدین همزمان با پنجاه و دومین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران-قسمت دوم