فعالیت کانونهای شورشی در شهرهای مختلف به مناسبت سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین خلق ایران

فعالیت کانونهای شورشی در شهرهای مختلف به مناسبت سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین خلق ایران