برنامه ۱۵شهریور-مصاحبه حوری سیدی-قسمت اول – ۱۵ شهریور ۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

برنامه ۱۵شهریور-مصاحبه حوری سیدی-قسمت اول – ۱۵ شهریور ۱۳۹۷

۵۳ سال مبارزه برای آزادی

کانونهای شورشی برای مردم ایران ، پیکهای رهائی و برای رژیم ضد ایران و ایرانی ، یادآور کابوس سرنگونی هستند

مقاومت  مردم ایران ، ارتش آزادیبخش ملی ایران ، در هیئت و کسوت کانونهای شورشی ، نقش تائین کننده خودشان را در پیشبرد مقاومت و از جمله شکل دادن به قیام در شرایط اختناق مطلق به پیش می روند

در گفتگوئی که همکارم با برخی از مسئولین سازمان مجاهدین خلق ایران انجام داده ، این نقش تائین کننده بیشتر توضیح داده می شود

گفتگو با خانم حوری سیدی  – آقای فرهاد اشراقی – احمد گل افشار